Phẩu thuật thủ thuật

II.7.1. Giới thiệu – Quy trình nghiệp vụ

-          Quản lý chi tiết thông tin phẩu thuật, thủ thuật của bệnh nhân, theo dõi vật tư, y dụng cụ sử dụng, báo cáo phẩu thuật thủ thuật.

-          Các chức năng chính

-          Định nghĩa gói dịch vụ phẩu thuật thủ thuật

-          Cập nhật thông tin chi tiết phẩu thuật thủ thuật

-          Các danh mục: phân loại, qui định số người tham gia,..

 I.    Màn hình    
203     SU.1_Định nghĩa thông tin gói dịch vụ    
204     SU.2_Các danh mục quản lý phẩu thuật thủ thuật    
205     SU.3_Thông tin phẩu thuật thủ thuật    
II.    Báo cáo phẩu thuật thủ thuật    
206     SU.R.1_Báo cáo các loại bệnh Phẩu thuật - Thủ thuật    
207     SU.R.2_Hoạt động phẩu thuật - thủ thuật    
208     SU.R.3_Tiểu phẩu    
209     SU.R.4_Số người cho mỗi loại Thủ thuật - Phẩu thuật    
210     SU.R.5_Báo cáo Phẩu thuật NVBC/NVHD ( 2 báo cáo )    
211     SU.R.6_Báo cáo thủ thuật NVBC/NVHD ( 2 báo cáo )    
212     SU.R.7_Sổ tổng kết Phẫu thuật    
213     SU.R.8_Sổ tổng kết thủ thuật    

II.7.2. Các màn hình chính

II.7.2.1. Định nghĩa thông tin gói dịch vụ

-          Định nghĩa các dịch vụ của phẩu thuật thủ thuật

-          Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image197.jpg

II.7.2.2. Các danh mục quản lý phẩu thuật thủ thuật

-          Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image198.jpg

-          Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image199.jpg

II.7.2.3. Thông tin phẩu thuật thủ thuật

-          Thông tin chi tiết của phẩu thuật thủ thuật

-          Phân loại

-          Thông tin chi tiết

-          Thông tin về người thực hiện:

-          Bác sĩ chính, phụ

-          Bác sĩ gây mê hồi sức

-          Phục vụ

-          Lược đồ

-          Trình tự phẩu thuật thủ thuật

-          In phiếu phẩu thuật thủ thuật (mẫu 14/BV-01)

-          Cập nhật vật tư y dụng cụ sử dụng

-          Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image200.jpg

-          Thông tin chi tiết vật tư tiêu hao sử dụng

-          Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image201.jpg

-          In phiếu phẩu thuật thủ thuậtDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image202.jpg

II.7.2.4. Báo cáo phẫu thuật, thủ thuật thuật

-          Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image203.png

-           

-          Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image204.jpg

 

 Phân hệ Cận lâm sàng: Cận lâm sàng

Xem tiếp phân hệ Vật tư tiêu hao: Vật tư tiêu hao