không chỉ đơn giản là quản lý hồ sơ nhân viên cơ bản

SV.HRIS giúp quản lý tốt nhất, chính xác, tiện lợi, nhanh chóng công việc khó khăn nhất đó là theo dõi chấm công và tiền lương theo từng đặc thù doanh nghiệp (customize).
Với kinh nghiệm đã từng triển khai cho nhiều đối tượng khách hàng, phần mềm chúng tôi có sẵn các nhiều cấp tùy chỉnh (dynamic config) đáp ứng đúng với nhu cầu khách hàng mà không phải sa lầy do việc phá vỡ cấu trúc phần mềm do yêu cầu quá đặc trưng của khách hàng.

không chỉ đơn giản là quản lý hồ sơ nhân viên cơ bản

SV.HRIS giúp quản lý tốt nhất, chính xác, tiện lợi, nhanh chóng công việc khó khăn nhất đó là theo dõi chấm công và tiền lương theo từng đặc thù doanh nghiệp (customize).
Với kinh nghiệm đã từng triển khai cho nhiều đối tượng khách hàng, phần mềm chúng tôi có sẵn các nhiều cấp tùy chỉnh (dynamic config) đáp ứng đúng với nhu cầu khách hàng mà không phải sa lầy do việc phá vỡ cấu trúc phần mềm do yêu cầu quá đặc trưng của khách hàng.

một giải pháp quản lý bệnh viện hoàn hảo

Tin học hoá các nghiệp vụ quản lý cho toàn bệnh viện.
Thực hiện bệnh án điện tử.
Quản lý chặt chẽ thông tin bệnh nhân và thông tin bệnh án của bệnh nhân.
Tự đông tổng hợp số liệu sử dụng cho bệnh nhân để lập phiếu thanh toán tiền đảm bảo số liệu chính xác, đầy đủ, chống thất thu.

Phần mềm quản lý lương công nhân hiệu quả

SV.iBeauty là giúp quản lý tốt nhất, chính xác, tiện lợi, nhanh chóng công việc khó khăn nhất là theo dõi lịch hẹn và đặt Recall cho từng khách hàng.
Với kinh nghiệm đã từng triển khai cho nhiều đối tượng khách hàng, phần mềm chúng tôi có sẵn các nhiều cấp tùy chỉnh (dynamic config) đáp ứng đúng với nhu cầu khách hàng mà không phải sa lầy do việc phá vỡ cấu trúc phần mềm do yêu cầu quá đặc trưng của khách hàng.