Phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện - quản lý Dược

Quản lý số liệu chặc chẽ, liên kết các phần hệ quản lý khác đảm bảo số liệu chính xác, tự động

II.5.1. Giới thiệu – Quy trình nghiệp vụ

-          Quản lý nhập xuất tồn kho Dược

-          Hỗ trợ liên kết số liệu tự động: tập hợp chứng từ phát thuốc bảo hiểm để lập phiếu xuất, tổng hợp phiếu lĩnh thuốc các khoa để lập phiếu xuất đảm bảo số liệu chặc chẽ, chính xác, nhanh chóng.

-          Tập hợp số liệu báo cáo theo từng kho (kho chẵn, kho lẽ, kho bảo hiểm) và báo cáo chung toàn kho DượcDescription: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image123.png           

I.    Màn hình   
98         MC.1.1_ Nhập kho chẵn – nhập mua từ NCC   
99         MC.1.2_ Nhập kho chẵn – khoa trả (nhập từ các khoa trả về)   
100     MC.1.3_ Nhập kho chẵn – nhập mượn từ kho khác (dùng để nhập xuất nội bộ)   
101     MC.2_Phiếu mượn tạm NCC (chưa có hóa đơn)   
102     MC.3.1_Xuất kho chẵn - xuất khác (xuất cho các kho)   
103     MC.3.2_Xuất kho chẵn - tổng hợp dịch truyền từ khoa nội trú   
104     MC.3.3_Xuất kho chẵn - uất trả nhà cung cấp   
105     MC.4_Tồn kho chẵn   
106     MC.5_Kiểm kê thuốc   
107     MC.6_Dự trù thuốc - thêm dự trù mới   
108     MC.6_Dự trù thuốc - xem danh sách đã dự trù   
109     MC.7_Nhập kho lẽ (từ phiếu xuất kho chẵn)   
110     MC.8_Nhập kho lẽ   
111     MC.9.1_Phát thuốc phòng khám BHY   
112     MC.9.2_Phát thuốc phòng khám khoa thận   
113     MC.9.3_Phát thuốc xuất viện   
114     MC.10_Phiếu lĩnh thuốc nội trú   
115     MC.11_Xuất kho lẽ   
116     MC.12_Tồn kho lẽ   
117     MC.13_Tồn kho cơ số   
118     MC.14_Danh mục dược   
II.    Báo cáo khoa dược   
119     MC.F.1_Sổ kiểm nhập   
120     MC.F.2_Đề nghị thanh toán NCC   
121     MC.F.3_Bảng bàn giao hóa đơn   
122     MC.F.4_Phiếu lĩnh thuốc nội trú   
123     MC.F.5_Phiếu xuất kho   
124     MC.F.6_Biên bản thanh lý   
125     MC.F.7_Biên bản xác nhận hư, hỏng, vỡ   
126     MC.F.8_Biên bản kiểm kê   
127     MC.R.1_Sổ kiểm nhập theo thời gian   
128     MC.R.2_ Báo cáo phát thuốc BHYT phòng khám   
129     MC.R.3_Báo cáo cảnh báo thuốc hết   
130     MC.R.4_ Báo cáo nhập xuất tồn   
131     MC.R.5_ Phiếu nhập xuất cuối ngày   
132     MC.R.6_ Phiếu nhập xuất nội trú ngoại trú   
133     MC.R.7_ Phiếu nhập xuất cuối tháng   
134     MC.R.8_Phiếu nhập xuất cuối tháng tổng hợp   
135     MC.R.9_Báo cáo xuất theo kho   
136     MC.R.10_ Báo cáo tổng xuất nhân viên   
137     MC.R.11_Báo cáo tổng xuất phân tuyến   
138     MC.R.12_ Báo cáo tổng xuất các tuyến   
139     MC.R.13_Báo cáo phiếu nhập   
140     MC.R.14_Báo cáo phiếu nhập chi tiết   
141     MC.R.15_ Báo cáo Dược bệnh viện (07BVD)   
142     MC.R.16_Báo cáo chi tiết nhập xuất tồn   
143     MC.R.17_Báo cáo tiền tồn   
144     MC.R.18_Báo cáo thuốc hết hạn   
145     MC.R.19_ Báo cáo hạn sử dụng thuốc   
146     MC.R.20_Thẻ kho   
147     MC.R.21_Danh sách kiểm kê   
148     MC.R.22_Bảng kiểm kê   
149     MC.R.23_Bảng kiểm kê chi tiết   
150     MC.R.24_Bảng kiểm kê chi tiết theo kho   
151     MC.R.25_Báo cáo hoàn trả thuốc chi tiết   
152     MC.R.26_Báo cáo hoàn trả thuốc theo Khoa   
153     MC.R.27_Báo cáo tiền nhóm thuốc chi tiết   
154     MC.R.28_Báo cáo tiền nhóm thuốc tổng hợp   
155     MC.R.29_Báo cáo tiền thuốc nội ngoại   
156     MC.R.30_Báo cáo quyết toán khoa   
157     MC.R.31_Báo cáo tiền kháng sinh   
158     MC.R.32_Báo cáo tiền thuốc sử dụng   
159     MC.R.32_Dự trù thuốc – báo cáo sử dụng thuốc   
160     MC.R.34_Dự trù thuốc –  danh sách dự trù thuốc   
161     MC.R.35_Dự trù thuốc – tổng hợp dự trù thuốc   
162     MC.R.36_Dự trù thuốc –  danh sách dự trù thuốc theo nhà cung cấp   
II.    Thống kê số liệu   
163     Xem chi tiết nhập xuất tồn   
164     Xem chi tiết xuất sử dụng   
165     Kiểm tra tồn kho thuốc BHYT (tồn kho BHYT – đã ra chỉ định – tồn phòng khám)   
166     Chi tiết thuốc phòng khám đã ra chỉ định   

II.5.2. Các màn hình chính

II.5.2.1. Nhập kho chẵn – nhập mua từ nhà cung cấp:

-          Phải chọn nhà cung cấp 

-          Nhập số chứng từ

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image124.jpg

II.5.2.2. Nhập kho chẵn – khoa trả (nhập từ các khoa trả về)

-          Phải chọn khoa trả 

-          Không cần nhập hóa đơn

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image125.jpg

II.5.2.3. Nhập kho chẵn – nhập mượn từ kho khác (dùng để nhập xuất nội bộ)

-          Phải chọn nhà cung cấp là kho:BHYT hoặc Kho lẻ 

-          Số hóa đơn không cần nhập

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image126.jpg

II.5.2.4. Xuất kho chẵn - xuất khác (xuất cho các kho)

-          Chức năng: Xuất cho các kho(BHYT ,Kho lẻ)

-          Chọn kho xuất ( là kho chẵn xuất cho kho nào ) 

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image127.jpg

II.5.2.5. Xuất kho chẵn - tổng hợp dịch truyền từ khoa nội trú (xuất dịch truyền cho các khoa )

-          Chọn kho xuất ( là kho chẵn xuất cho kho nào )

-          Số yêu cầu : Chọn số yêu cầu của dịch truyền đã sử dụng

-          Sau khi chọn xong Nhấn nút tổng hợpDescription: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image128.jpg

II.5.2.6. Xuất trả nhà cung cấp (Xuất cho các nhà cung cấp)

-          Chọn NCC: Bắt buộc chọn nhà cung cấp

-          Nhập thuốc cần trả

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: 30

II.5.2.7. Tồn kho chẵn (mỗi khi liên quan tới tồn kho bắt buộc phải xử lý tồn kho)

-          Xử lý tồn kho chẵn bạn làm như sau: nhập tháng, năm, kho cần xử lý, Nhấn nút xử lý nếu dữ liệu tồn kho thay đổi

-          Mỗi thuốc được tính theo số lô và hạn dùng.

-          Công thức tính:  (A + B) – C

-          Trong đó:

A: Số lượng tồn của tháng trước .

B: Số lượng nhập của tháng cần xử lý tồn kho.

C: Số lượng xuất của tháng cần xử lý tồn kho.

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image130.jpg

II.5.2.8. Kiểm kê dược(dùng kiểm kê dược và nhập số lượng thực tế sau khi kiểm kê)

-          Trước khi kiểm kê phải xử lý tồn kho của tất cả các kho(Kho chẵn, kho lẻ, kho BHYT).

-          Nhập ngày kiểm kê, tháng cần kiểm kê, kho kiểm kê

-          Nhấn nút xử lý nếu tồn kho ở một trong các kho thay đổi

-          Nhấn nút xem nếu tồn kho ở tất cả các kho không thay đổi

-          Nhấn nút thêm thuốc để kiểm kê nếu thuốc đó sau khi xử lý tồn bằng 0.

-          Khi có số lượng thực tế thì điền số lượng thực tế vào phần mền sẽ tự động làm theo công thức->Nhấn nút lưu

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image131.png

-          Xem chi tiết thì nhấn nút chi tiết

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image132.jpg

 

II.5.2.9. Dự trù thuốc - thêm dự trù mới

-          Trước khi dự trù  phải xử lý tồn kho của tất cả các kho (bắt buộc).

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: 1

-          Cột đơn giá và cột NCC sẽ tự động lấy trong danh mục thuốc của dược

-          Nhập vào cột dự trù, đơn giá,thành tiền của thuốc cần dự trù

-          Thành tiền dự trù (tự động cập nhật theo số lượng dự trù và đơn giá dự trù)

II.5.2.10. Xem danh sách đã dự trù

-          Chọn kho trước khi xem

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: 3

II.5.2.11. Nhập kho lẻ

·         Nhập kho lẻ từ kho chẵn:

-          Chức năng: Xác nhận những phiếu kho chẵn xuất cho kho lẻ(kho lẻ, kho BHYT).

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image135.png

·         Nhập kho lẻ từ khoa trả:

-          Chức năng: Dùng để nhập thuốc từ các khoa trả về.

-          Phân loại: Khoa trả

-          Số yêu cầu: Click vào nút 3 chấm để tìm theo số yêu cầu.

-          Chọn nhóm thuốc: Dịch truyền, thuốc viên …

-          Nút tổng hợp: Click sẽ tự động lấy thuốc theo phiếu yêu cầu.

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image136.jpg

·         Nhập kho lẻ từ kho khác:

-          Chức năng: Dùng để nhập nội bộ từ các kho với nhau.

-          Phân loại: Nhập từ kho khác.

-          Kho nhập: Kho nhập thuốc về

-          Nhà CC/kho: Chọn kho xuất thuốc cho kho nhập.

-          Số yêu cầu: Tìm và chọn số yêu cầu tương ứng.

-          Tổng hợp: Dùng để tổng hợp thuốc từ phiếu yêu cầu.

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image137.jpg

II.5.2.12. Xuất kho lẻ - Phòng khám khoa thận

-          Chức năng: Xuất thuốc cho khoa thận từ những phiếu yêu cầu khoa thận làm.

-          Khoa xuất: chọn khoa thận.

-          Phân loại xuất: PK khoa thận

-          Ngày: Ngày khoa thận làm phiếu yêu cầu từ STT đến STT bao nhiêu.

-          Tổng hợp: Lấy thuốc từ các phiếu có STT đã được chọn.

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image138.jpg

II.5.2.13. Xuất kho lẻ - PK cấp cứu xuất viện.

-          Chức năng: Xuất thuốc cho khoa cấp cứu khi có phiếu viện phí.

-          Kho xuất: Chọn khoa cấp cứu.

-          Phân loại xuất: PK cấp cứu xuất viện.

-          Số viện phí: Chọn số viện phí cần xuất thuốc.

-          Tổng hợp: Lấy thuốc từ phiếu viện phí để xuất.

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image139.jpg

II.5.2.14. Xuất kho lẻ - T.hợp phiếu lĩnh từ khoa nội trú

-          Chức năng: Xuất thuốc cho khác khoa nội trú.

-          Khoa xuất: Chọn khoa nội trú cần xuất.

-          Phân loại xuất: T.hợp phiếu lĩnh thuốc từ khoa nội trú.

-          Số yêu cầu: Tìm và chọn số yêu cầu theo khoa.

-          Nhóm thuốc: Mỗi số yêu cầu sẽ có từng loại nhóm thuốc khác nhau(Dịch truyền,thuốc viên, thuốc nước …)

-          Tổng hợp: Lấy thuốc theo nhóm từ số yêu cầu.

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image140.jpg

II.5.2.15. Xuất kho lẻ - Tổng hợp phát thuốc xuất viện

-          Chức năng: Xuất thuốc cho các khoa có phiếu xuất viện.

-          Khoa xuất: Chọn khoa có phiếu xuất viện

-          Phân loại xuất: Tổng hợp phát thuốc xuất viện.

-          Ngày: Chọn ngày khoa làm phiếu xuất viện từ STT đến STT bao nhiêu.

-          Tổng hợp: Lấy thuốc từ những ngày có STT đã chọn trong khoa có làm phiếu xuất viện.

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image141.jpg

II.5.2.16. Xuất kho lẻ - Xuất nội bộ

-          Chức năng: Xuất thuốc nội bộ cho các kho (kho chẵn. kho BHYT).

-          Kho xuất: Chọn kho làm phiếu xuất.

-          Phân loại xuất: Xuất nội bộ.

-          Nhà CC/ kho: Chọn kho muốn xuất thuốc tới(kho BHYT,kho chẵn).

-          Hỗ trợ nhập thuốc: Nhập thuốc cần xuất nội bộ.

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image142.jpg

II.5.2.17. Tồn kho lẻ (chỉ xử lý kho BHYT và kho lẻ)

-          Tồn kho lẻ xử lý giống tồn kho chẵn chỉ khắc là tồn kho lẻ xử lý không theo số lô hạn dùng.

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image143.jpg

II.5.2.18. Phát thuốc phòng khám BHYT

-          Nhập thông tin cần lọc.

-          Nhấn vào bệnh nhân cần phát thuốc. Thuốc bệnh nhận được chọn tự động hiện ở bảng bên phải.

-          Nhấn nút phát để xác định bệnh nhân đã phát thuốc.

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image144.jpg

II.5.2.19. Phát thuốc phòng khám khoa thận

-          Phát thuốc phòng khám khoa thận làm giống phát thuốc phòng khám BHYT.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: 11

II.5.2.20. Phát thuốc xuất viện

-          Phát thuốc xuất viện làm giống phát thuốc phòng khám BHYT.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: 12

II.5.3. Báo cáo nhập xuất

II.5.3.1. Báo cáo nhập xuất tồn

-          Chức năng:Xem tồn đầu kỳ, nhập trong tháng, xuất trong tháng, các khoa trả về của từng loại thuốc

-          Cách lấy số liệu(nguồn nhập:để rỗng) : Lấy tất cả mọi phiếu nhập xuất và tồn

-          Cách lấy số liệu(nguồn nhập:sử dụng) : Lấy tất cả trừ những phiếu nội bộ.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: 13

 

II.5.3.2. Phiếu nhập xuất cuối ngày

-          Chức năng: Báo cáo xem số lượng nhập hoặc xuất của thuốc theo nơi xuất và nơi nhập.

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image148.jpg 

II.5.3.3. Phiếu nhập xuất cuối tháng

-          Chức năng: Báo cáo xem số lượng nhập hoặc xuất của thuốc theo từng ngày.

-          Cách lấy số liệu(nguồn nhập:để rỗng) : Lấy tất cả mọi phiếu nhập xuất và tồn

-          Cách lấy số liệu(nguồn nhập:sử dụng) : Lấy tất cả mọi trừ những phiếu xuất nội bộ.

-          Cách lấy số liệu(nguồn nhập:nội trú) : Chỉ lấy phiếu nhập và xuất có khoa.

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image149.jpg

II.5.3.4. Phiếu nhập xuất cuối tháng tổng hợp

-          Chức năng: Báo cáo xem tổng số lượng đã xuất hoặc đã nhập của từng thuốc theo điều kiện đã chọn.

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image150.jpg

II.5.3.5. Xem chi tiết nhập xuất tồn

-          Chức năng: Xem chi tiết từng phiếu nhập hoặc xuất của kho để kiểm tra mỗi khi cần.(Màn hình này không xuất báo cáo)

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: 17

II.5.3.6. Thẻ kho

-          Chức năng: Theo dõi quá trình nhập xuất tồn của một tên thuốc từ ngày đến ngày mà người dùng muốn biết.

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image152.jpg

II.5.3.7. Báo cáo phiếu nhập xuất

-          Chức năng: Xem từng phiếu nhập của kho theo loại nhập nếu nhấn vào nút chi tiết sẽ hiện chi tiết của phiếu đó.(Màn hình chi tiết xuất báo cáo, màn hình cha không xuất báo cáo )

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: 18


II.5.3.8. Báo cáo dược bệnh viện(Báo cáo quý)

-          Chức năng: Báo cáo quý thể hiện từng chỉ mục theo kho.

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image154.jpg

II.5.3.9. Báo cáo chi tiết nhập xuất tồn

-          Chức năng: Báo cáo thể hiện số lượng chi tiết thuốc theo loại nhập xuất của kho dược

-          Cách lấy số liệu : lấy tất cả mọi phiếu nhập và xuất.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: 20

II.5.4. Báo cáo kho dược

II.5.4.1. Báo cáo thuốc hết hạn.

-          Chức năng: Báo cáo liệt kê thuốc đã hết hạn so với ngày lọc.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: 21

II.5.4.2. Báo cáo hạn sử dụng thuốc

-          Chức năng: Báo cáo liệt kê thuốc gần hết hạn trong khoảng mấy tháng kể từ ngày và tháng lọc.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: 22

II.5.4.3. Danh sách kiểm kê

-          Chức năng: Xuất ra báo cáo in danh sách kiểm kê thuốc mỗi tháng theo kho.

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image158.jpg

II.5.4.4. Bảng kiểm kê

-          Chức năng: Xuất ra báo cáo tổng hợp thuốc sau khi đã kiểm kê và điền số lượng thực tế.

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image159.jpg

II.5.4.5. Bảng kiểm kê chi tiết

-          Chức năng: Xuất ra báo cáo chi tiết thuốc theo số lô hạn dùng sau khi đã kiểm kê và điền số lượng thực tế.

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image160.jpg

II.5.4.6. Báo cáo tiền nhóm thuốc chi tiết

-          Chức năng: Báo cáo thể hiện chi tiết thành tiền thuốc nội ngoại theo kho và phân loại thuốc.

-          Cách lấy số liệu : Số liệu xuất sử dụng(Không tính xuất nội bộ) – Số liệu các khoa trả về.

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image161.png

II.5.4.7. Báo cáo tiền thuốc nội ngoại

-          Chức năng: Báo cáo thể hiện tiền thuốc nội ngoại  theo kho.

-          Cách lấy số liệu : Số liệu xuất sử dụng(Không tính xuất nội bộ) – Số liệu các khoa trả về.

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image162.png

II.5.4.8. Báo cáo tiền kháng sinh

-          Chức năng: Báo cáo thể hiện tiền thuốc kháng sinh theo khoa.

-          Cách lấy số liệu : Số liệu xuất sử dụng(Không tính xuất nội bộ) – Số liệu các khoa trả về.

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image163.jpg


II.5.4.9. Báo cáo tiền thuốc sử dụng

-          Chức năng: Báo cáo thể hiện tiền thuốc nội ngoại đã sử dụng theo từng khoa.

-          Cách lấy số liệu : Số liệu xuất sử dụng(Không tính xuất nội bộ) – Số liệu các khoa trả về.

Description: Description: Description: Description: Description: SV.Hospital_phan_mem_quan_ly_tong_the_benh_vien_files\image164.pngPhân hệ Nội trú: Nội trú

Xem tiếp phân hệ Cận lâm sàng: Cận lâm sàng