Danh sách chức năng

Danh sách chức năng phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện

1. TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN
I.    Màn hình
        1        RC.1_Tiếp nhận bệnh nhân   
        2        RC .2_Tìm kiếm thông tin bệnh nhân   
        3        RC .3_Thông tin bệnh nhân   
        4        RC .4_Danh sách bệnh nhân   
        5        RC .5_Danh sách đăng ký khám bệnh qua tổng đài vnpt 1080   
        6        RC .6_Danh sách tiếp nhận   
        7        RC .7_Thống kê thu tiền khám bệnh (đối tượng khác BHYT)   
II.    Báo cáo tiếp nhận   
        8        RC.R.1_In piếu thanh toán khám bệnh   
        9        RC.R.2_Báo cáo thu tiền khám bệnh cuối ngày   
       
       
2. KHÁM BỆNH, BỆNH ÁN NGOẠI TRÚ
I.    Màn hình
        10        EX.1_Khám bệnh   
        11        EX .2_Danh sách khám bệnh   
        12        EX .3_Toa thuốc mẫu theo bác sĩ/ phòng khám/ theo phát đồ điều trị   
        13        EX .4_Ra chỉ định cận lâm sàng   
        14        EX .5_Xem kết quả xét nghiệm   
        15        EX .6_Xem kết quả cận lâm sàng   
        16        EX .7_Xem bệnh sử   
        17        EX.8_ Nhập xuất viện   
        18        EX.9_ Quản lý danh sách nhập xuất viện   
        19        EX.10_Bệnh án ngoại trú   
II.    Báo cáo khám bệnh, bệnh án ngoại trú   
        20        EX.F.1_ In toa thuốc (mẫu BV01)   
        21        EX.F.2_ In bảng kê viện phí BHYT (mẫu 01/BV)   
        22        EX.F.3_ In bệnh sử của bệnh nhân   
        23        EX.F.4_ In chỉ định cận lâm sàng   
        24        EX.F.5_ Bệnh án ngoại trú – in tờ điều trị   
        25        EX.F.6_ In bệnh án ngoại trú    
        26        EX.F.7_ In giấy ra viện    
        27        EX.R.1_ Sổ khám bệnh (bỏ sổ ngoài)   
        28        EX.R.2_ Tình hình bệnh tật đến khám   
        29        EX.R.3_ Báo cáo bệnh nhân cuối ngày   
        30        EX.R.4_ Báo cáo phòng khám theo ICD   
        31        EX.R.5_ Báo cáo bệnh nhân tỉnh   
        32        EX.R.6_ Báo cáo bệnh nhân BHYT   
        33        EX.R.7_ Báo cáo phòng khám   
        34        EX.R.8_ Sổ bệnh khám   
       
       
3. VIỆN PHÍ
I.    Màn hình
        35        RC.1_Viện phí ngoại trú   
        36        RC.2_Viện phí nội trú   
        37        RC.3_Danh sách chứng từ viện phí   
        38        RC.4_Hủy, hoàn hóa đơn chứng từ viện phí   
        39        RC.5_Kiểm tra hóa đơn   
        40        RC.6_Báo cáo thu tiền hằng ngày   
        41        RC.7_Chi tiết công nợ bệnh nhân, tạm ứng, hoàn ứng   
        42        RC.8_ Bảng giá dịch vụ   
II.    Báo cáo viện phí   
        43        RC.F.1_ Hóa đơn thu tiền   
        44        RC.F.2_ In bảng kê viện phí BHYT (mẫu 01/BV)   
        45        RC.R.1_ Báo cáo chi tiết thực thu hằng ngày theo cụm biên lai    
        46        RC.R.2_ Báo cáo chi tiết thực thu theo khoa   
        47        RC.R.3_ Báo cáo tổng hợp thực thu theo khoa   
        48        RC.R.4_ Báo cáo phân tích thực thu   
        49        RC.R.5_ Báo cáo phân tích miễn giảm   
        50        RC.R.6_ Báo cáo phân tích thất thu   
        51        RC.R.7_ Tổng hợp thất thu miễn giảm theo khoa   
        52        RC.R.8_ Tổng hợp thất thu miễn giảm theo đối tượng   
        53        RC.R.9_ Tổng hợp thất thu miễn giảm theo tỉnh thành   
        54        RC.R.10_ BHYT – Danh sách đề nghị thanh toán chi phí KCB ngoại trú 25A   
        55        RC.R.11_ BHYT – Danh sách đề nghị thanh toán chi phí KCB nội trú 26A   
        56        RC.R.12_ BHYT – Danh sách đề nghị thanh toán chi phí KCB ngoại trú thận 25A   
        57        RC.R.13_ BHYT – Danh sách đề nghị thanh toán chi phí KCB nội trú thận 26A   
        58        RC.R.14_ BHYT – Danh sách đề nghị thanh toán chi phí KCB ngoại trú tai nạn 25A   
        59        RC.R.15_ BHYT – Danh sách đề nghị thanh toán chi phí KCB nội trú tai nạn 26A   
        60        RC.R.16_ BHYT – Danh sách đề nghị thanh toán chi phí KCB ngoại trú đối tượng cận nghèo 25A   
        61        RC.R.17_ BHYT – Danh sách đề nghị thanh toán chi phí KCB nội trú  đối tượng cận nghèo  26A   
        62        RC.R.18_ BHYT – Báo cáo tổng hợp chi phí chuẩn đoán hình ảnh   
        63        RC.R.19_ Báo cáo chi tiết sử dụng dịch vụ   
        64        RC.R.20_ Báo cáo chi tiết sử dụng nội viện theo nhóm   
        65        RC.R.21_Sở YT – Thống kê thuốc tân dược ngoại trú (20/BHYT/TT231)   
        66        RC.R.22_Sở YT – Thống kê thuốc tân dược nội trú (20/BHYT/TT231)   
        67        RC.R.23_Sở YT – Thống kê vị thuốc YHCT ngoại trú (20/BHYT/TT231)   
        68        RC.R.24_Sở YT – Thống kê vị thuốc YHCT nội trú (20/BHYT/TT231)   
        69        RC.R.25_Sở YT – Thống kê chế phẩm YHCT ngoại trú (20/BHYT/TT231)   
        70        RC.R.26_Sở YT – Thống kê chế phẩm YHCT nội trú (20/BHYT/TT231)   
        71        RC.R.27_Sở YT – Thống kê tổng hợp vật tư y tế tiêu hao ngoại trú (20/BHYT/TT231)   
        72        RC.R.28_Sở YT –  Thống kê tổng hợp vật tư y tế tiêu hao  nội trú (20/BHYT/TT231)   
        73        RC.R.29_Sở YT – Thống kê  tổng hợp dịch vụ kỹ thuật sử dụng ngoại trú (21/BHYT)   
        74        RC.R.30_Sở YT – Thống kê  tổng hợp dịch vụ kỹ thuật sử dụng nội trú (21/BHYT)   
        75        RC.R.31_Báo cáo chi tiết sử dụng vụ theo cụm biên lai   
II.    Thống kê số liệu   
        76        Thống kê dịch vụ sử dụng   
        77        Thống kê chi phí phẩu thuật thủ thuật   
        78        Danh sách bệnh nhân chưa đóng tiền
       
           
4. NỘI TRÚ (LÂM SÀNG)
I.    Màn hình
        79        CR.1_Quản lý thông tin bệnh án nội trú   
        80        CR.2_Tờ điều trị - toa thuốc   
        81        CR.3_Thực hiện y lệnh   
        82        CR.3_ Xuất viện tại khoa   
        83        CR.4_ Viện phí khoa   
        84        CR.5_ Tổng hợp lĩnh thuốc hằng ngày   
        85        CR.5_ Tổng hợp trả thuốc   
        86        CR.6_Công khai vật tư   
        87        CR.6_Phiếu yêu cầu lĩnh vật tư từ các kho   
        88        CR.6_Lập phiếu trả vật tư cho các kho   
        89        CR.7_Quản lý thông tin buồn giường   
II.    Báo cáo nội trú   
        90        CR.R.1_Báo cáo tổng hợp  dịch vụ của bệnh nhân   
        91        CR.R.2_Báo cáo bệnh tật tử vong tại bệnh viện   
        92        CR.R.3_Báo cáo  tổng hợp  dịch vụ của khoa   
        93        CR.R.4_Sổ theo dõi y dụng cu sử dụng   
        94        CR.R.5_Tổng hợp sử dụng vật tư tiêu hao   
        95        CR.R.6_Tổng hợp sử dụng cận lâm sàng   
        96        CR.R.7_Tổng hợp sử dụng thuốc   
        97        CR.R.6_Tổng hợp sử dụng cận lâm sàng   
       
       
5. QUẢN LÝ DƯỢC
I.    Màn hình
        98        MC.1.1_ Nhập kho chẵn – nhập mua từ NCC   
        99        MC.1.2_ Nhập kho chẵn – khoa trả (nhập từ các khoa trả về)   
        100        MC.1.3_ Nhập kho chẵn – nhập mượn từ kho khác (dùng để nhập xuất nội bộ)   
        101        MC.2_Phiếu mượn tạm NCC (chưa có hóa đơn)   
        102        MC.3.1_Xuất kho chẵn - xuất khác (xuất cho các kho)   
        103        MC.3.2_Xuất kho chẵn - tổng hợp dịch truyền từ khoa nội trú   
        104        MC.3.3_Xuất kho chẵn - uất trả nhà cung cấp   
        105        MC.4_Tồn kho chẵn   
        106        MC.5_Kiểm kê thuốc   
        107        MC.6_Dự trù thuốc - thêm dự trù mới   
        108        MC.6_Dự trù thuốc - xem danh sách đã dự trù   
        109        MC.7_Nhập kho lẽ (từ phiếu xuất kho chẵn)   
        110        MC.8_Nhập kho lẽ   
        111        MC.9.1_Phát thuốc phòng khám BHY   
        112        MC.9.2_Phát thuốc phòng khám khoa thận   
        113        MC.9.3_Phát thuốc xuất viện   
        114        MC.10_Phiếu lĩnh thuốc nội trú    
        115        MC.11_Xuất kho lẽ   
        116        MC.12_Tồn kho lẽ   
        117        MC.13_Tồn kho cơ số   
        118        MC.14_Danh mục dược   
II.    Báo cáo khoa dược   
        119        MC.F.1_Sổ kiểm nhập   
        120        MC.F.2_Đề nghị thanh toán NCC   
        121        MC.F.3_Bảng bàn giao hóa đơn   
        122        MC.F.4_Phiếu lĩnh thuốc nội trú   
        123        MC.F.5_Phiếu xuất kho   
        124        MC.F.6_Biên bản thanh lý   
        125        MC.F.7_Biên bản xác nhận hư, hỏng, vỡ   
        126        MC.F.8_Biên bản kiểm kê   
        127        MC.R.1_Sổ kiểm nhập theo thời gian   
        128        MC.R.2_ Báo cáo phát thuốc BHYT phòng khám   
        129        MC.R.3_Báo cáo cảnh báo thuốc hết   
        130        MC.R.4_ Báo cáo nhập xuất tồn   
        131        MC.R.5_ Phiếu nhập xuất cuối ngày   
        132        MC.R.6_ Phiếu nhập xuất nội trú ngoại trú   
        133        MC.R.7_ Phiếu nhập xuất cuối tháng   
        134        MC.R.8_Phiếu nhập xuất cuối tháng tổng hợp   
        135        MC.R.9_Báo cáo xuất theo kho   
        136        MC.R.10_ Báo cáo tổng xuất nhân viên   
        137        MC.R.11_Báo cáo tổng xuất phân tuyến   
        138        MC.R.12_ Báo cáo tổng xuất các tuyến   
        139        MC.R.13_Báo cáo phiếu nhập   
        140        MC.R.14_Báo cáo phiếu nhập chi tiết   
        141        MC.R.15_ Báo cáo Dược bệnh viện (07BVD)   
        142        MC.R.16_Báo cáo chi tiết nhập xuất tồn   
        143        MC.R.17_Báo cáo tiền tồn   
        144        MC.R.18_Báo cáo thuốc hết hạn   
        145        MC.R.19_ Báo cáo hạn sử dụng thuốc   
        146        MC.R.20_Thẻ kho   
        147        MC.R.21_Danh sách kiểm kê   
        148        MC.R.22_Bảng kiểm kê   
        149        MC.R.23_Bảng kiểm kê chi tiết   
        150        MC.R.24_Bảng kiểm kê chi tiết theo kho   
        151        MC.R.25_Báo cáo hoàn trả thuốc chi tiết   
        152        MC.R.26_Báo cáo hoàn trả thuốc theo Khoa   
        153        MC.R.27_Báo cáo tiền nhóm thuốc chi tiết   
        154        MC.R.28_Báo cáo tiền nhóm thuốc tổng hợp   
        155        MC.R.29_Báo cáo tiền thuốc nội ngoại   
        156        MC.R.30_Báo cáo quyết toán khoa   
        157        MC.R.31_Báo cáo tiền kháng sinh   
        158        MC.R.32_Báo cáo tiền thuốc sử dụng   
        159        MC.R.32_Dự trù thuốc – báo cáo sử dụng thuốc   
        160        MC.R.34_Dự trù thuốc –  danh sách dự trù thuốc   
        161        MC.R.35_Dự trù thuốc – tổng hợp dự trù thuốc   
        162        MC.R.36_Dự trù thuốc –  danh sách dự trù thuốc theo nhà cung cấp   
II.    Thống kê số liệu   
        163        Xem chi tiết nhập xuất tồn   
        164        Xem chi tiết xuất sử dụng   
        165        Kiểm tra tồn kho thuốc BHYT (tồn kho BHYT – đã ra chỉ định – tồn phòng khám)   
        166        Chi tiết thuốc phòng khám đã ra chỉ định
       
           
6. CẬN LÂM SÀNG
I.    Màn hình
        167        PC.1_ Nội soi phế quản   
        168        PC.2_Nội soi đại tràng   
        169        PC.3_Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng   
        170        PC.4_Nội soi tai mũi họng   
        171        PC.5_Nội soi mũi xoang   
        172        PC.6_Nội soi tai   
        173        PC.7_Nội soi thanh quản   
        174        PC.8_Siêu âm tổng quát   
        175        PC.9_Siêu âm mắt   
        176        PC.10_Siêu âm tim   
        177        PC.11_Siêu âm  chụp quỳnh quang mắt   
        178        PC.12_X-Quang   
        179        PC.13_Xét nghiệm   
        180        PC.14_Giải phẫu bệnh   
        181        PC.15_Thăm dò chức năng -  điện cơ - điện não   
        182        PC.16_Thăm dò chức năng - ECG gắng sức   
        183        PC.17_Thăm dò chức năng - đo chức năng hô hấp   
        184        PC.18_MRI   
        185        PC.19_ CT-Scanner   
II.    Báo cáo cận lâm sàng   
        186        PC.R.1_Sổ bệnh nhân cận lâm sàng   
        187        PC.R.2_Danh sách bệnh nhân theo ngày   
        188        PC.R.3_Báo cáo số ca theo khoa CLS   
        189        PC.R.4_Thống kê số lượng bệnh nhân CLS   
        190        PC.R.5_Thống kê số lượng ca theo phân loại bác sĩ   
        191        PC.R.6_Báo cáo thủ thuật CLS   
        192        PC.R.7_Báo cáo tháng CĐHA   
        193        PC.R.8_Báo cáo số lượng ca nội ngoại CLS   
        194        PC.R.9_Báo cáo công tác nội soi hằng tháng   
        195        PC.R.10_Báo cáo tháng, số ca theo khoa CLS   
        196        PC.R.11_Báo cáo xét nghiệm   
        197        PC.R.12_Báo cáo danh sách bệnh nhân chụp MRI   
        198        PC.R.13_Danh sách bệnh nhân làm xét nghiệm   
        199        PC.R.14_Báo cáo xét nghiệm theo ngày   
        200        PC.R.15_Báo cáo chụp CT-Scanner   
        201        PC.R.16_Báo cáo  siêu âm  - thủ thuật    
        202        PC.R.17_Báo cáo ngày siêu âm   
       
       
7. PHẨU THUẬT THỦ THUẬT
I.    Màn hình
        203        SU.1_Định nghĩa thông tin gói dịch vụ   
        204        SU.2_Các danh mục quản lý phẩu thuật thủ thuật   
        205        SU.3_Thông tin phẩu thuật thủ thuật   
II.    Báo cáo phẩu thuật thủ thuật   
        206        SU.R.1_Báo cáo các loại bệnh Phẩu thuật - Thủ thuật   
        207        SU.R.2_Hoạt động phẩu thuật - thủ thuật   
        208        SU.R.3_Tiểu phẩu   
        209        SU.R.4_Số người cho mỗi loại Thủ thuật - Phẩu thuật   
        210        SU.R.5_Báo cáo Phẩu thuật NVBC/NVHD ( 2 báo cáo )   
        211        SU.R.6_Báo cáo thủ thuật NVBC/NVHD ( 2 báo cáo )   
        212        SU.R.7_Sổ tổng kết Phẫu thuật   
        213        SU.R.8_Sổ tổng kết thủ thuật   
       
       
8. VẬT TƯ TIÊU HAO
I.    Màn hình
        214        MC.1_Công khai vật tư cho bệnh nhân   
        215        MC.2_Lập phiếu yêu cầu vật tư   
        216        MC.3_Lập phiếu trả vật tư   
        217        MC.4_Phiếu nhập kho tại các kho   
II.    Báo cáo vật tư tiêu hao   
        218        MC.R.1_Báo cáo tình hình nhập xuất tồn vật tư của kho theo tháng   
        219        MC.R.2_Báo cáo tình hình nhập các vật tư theo từng chứng từ nhập   
        220        MC.R.3_Báo cáo tình hình xuất các vật tư theo từng khoa   
        221        MC.R.4_Báo cáo tình hình xuất các vật tư theo từng ngày   
        222        MC.R.5_Thống kê số liệu xuất của từng vật tư theo ngày, khoa   
        223        MC.R.6_Thống kê tổng giá trị cấp phát vật tư cho các khoa theo tháng   
       
       
9. KẾ TOÁN
I.    Màn hình
        224        AC.1_Phiếu thu tiền mặt   
        225        AC.2_Phiếu chi tiền mặt   
        226        AC.3_Phiếu thu chuyển khoản   
        227        AC.4_Phiếu chi chuyển khoản   
        228        AC.5_Phiếu nhập vật tư   
        229        AC.6_Phiếu xuất vật tư   
        230        AC.7_ Cập nhật giá cho phòng khám   
        231        AC.8_ Kiểm kê vật tư cuối năm   
        232        AC.9_ Nhập số dư tài khoản  đầu kỳ   
        233        AC.10_ Nhập tồn kho đầu kỳ    
        234        AC.11_ Danh mục tài khoản   
        235        AC.12_ Danh mục loại đối tác   
        236        AC.13_ Danh mục đối tác   
        237        AC.14_ Danh mục ngân hàng   
        238        AC.15_ Danh mục kho   
        239        AC.16_  Danh mục nhóm vật tư   
        240        AC.17_   Danh mục vật tư   
II.    Báo cáo vật tư tiêu hao   
        241        AC.R.1_Mẫu báo cáo phiếu thu tiền mặt   
        242        AC.R.2_Mẫu báo cáo phiếu thu chuyển khoản   
        243        AC.R.3_Mẫu báo cáo Ủy nhiệm chi   
        244        AC.R.4_Mẫu báo cáo phiếu lĩnh tiền mặt   
        245        AC.R.5_Mẫu báo cáo rút tiền   
        246        AC.R.6_Mẫu báo cáo biên bản kiểm nhập vật tư   
        247        AC.R.7_Mẫu báo cáo phiếu nhập vật tư   
        248        AC.R.8_Mẫu báo cáo xuất vật tư   
        249        AC.R.9_Báo cáo chuyển giá   
        250        AC.R.10_Báo cáo kiểm kê   
        251        AC.R.11_Sổ quỹ   
        252        AC.R.12_Nhật ký tiền gửi ngân hàng   
        253        AC.R.13_Bảng đối chiếu hạn mức kinh phí   
        254        AC.R.14_Sổ kinh phí   
        255        AC.R.15_Giấy đối chiếu xác nhận số dư ngân hàng   
        256        AC.R.16_Bảng liệt kê các hóa đơn nhập   
        257        AC.R.17_Báo cáo nhập kho   
        258        AC.R.18_Báo cáo xuất kho   
        259        AC.R.19_Báo cáo nhập/xuất cuối ngày   
        260        AC.R.20_Nhập xuất tồn kho cuối tháng   
        261        AC.R.21_Nhập xuất tồn kho   
        262        AC.R.22_Nhập xuất tồn kho theo nhóm hàng hóa   
        263        AC.R.23_Chi tiết nhập - xuất vật tư   
        264        AC.R.24_Phiếu kế toán vật tư   
        265        AC.R.25_Bảng giá vật tư   
        266        AC.R.26_Bảng kê bông băng xuất cho khoa Chống nhiễm khuẩn   
        267        AC.R.27_Báo cáo nóng nhập xuất tồn kho   
        268        AC.R.28_Lũy kế nhập xuất vật tư   
        269        AC.R.29_Chi tiết nhập – xuất sản phẩm dở dang   
        270        AC.R.30_Sổ chi tiết các tài khoản   
        271        AC.R31_Sổ cái   
        272        AC.R.32_Bảng cân đối số phát sinh   
        273        AC.R.33_Phiếu kế toán   
        274        AC.R.34_Tổng hợp tạm ứng   

10. BÁO CÁO TỔNG HỢP

        1.    Quản lý báo cáo thủ thuật
                - Thống kế báo cáo kết quả của các khoa theo tháng
                - Số dư từ báo cáo tháng trước
                - Số ca thủ thuật trong tháng theo từng bác sĩ  = số lượng trong tháng + số dư tháng trước chia hết cho 3.
                - Số dư còn lại của tháng này = số dư của (số lượng trong tháng + số dư tháng trước chia cho 3).
        2.    Báo cáo hoạt động cấp cứu
                - TNGT, TNLĐ, VKCN, đã thương, TN khác, tự tử, ngộ độc, bệnh nặng, TSBN.
                - Thông tin theo hàng: thăm khám về, thủ thuật về, chuyển viện, nhập viện, hấp hối xin về, chết tại cấp cứu, tổng số bệnh nhân, tổng số BN nam, tổng số BN nữ, tổng số trẻ em, tổng số người nước ngoài.
        3.    Báo cáo giám sát cúm hằng tuần:
                - Thống kê theo tuần.
                - Tổng hợp số liệu từ các khoa: cấp cứu, hồi sức, phòng khám, nhiễm, tai mũi họng, hô hấp.
                - Số liệu lấy theo các mã ICD được mô tả trong file mẫu báo cáo: A37, J00 đến J22, R05, ....
        4.    Báo cáo giám sát xét nghiệm cúm hằng tuần:
        5.    Báo cáo  bệnh nhân BHYT nội trú:
                - Tổng số bệnh nhân xuất viện nội trú liệt kê theo khoa.
                - VBNCVC gồm các mã: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK
                - HSSV gồm các mã: HS, SV.
                - Tự nguyện gồm các mã: GD.
                - Xóa đói giảm nghèo gồm các mã: CN, HN.
                - Khác gồm các mã: tất cả các mã còn lại.
        6.    Báo cáo danh sách bệnh nhân lao:
                - Lấy bệnh nhân xuất viện và chuyển viện.
                - Các bệnh nhân lao phổi, lao màn não, lao màn bụng, lao các cơ quan khác, ICD: A15 - A19.
        7.    Báo cáo phòng khám sản
        8.    Báo cáo khoa sản
        9.    Báo cáo hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản
        10.    Báo cáo hoạt động khám bệnh
        11.    Báo cáo hoạt động điều trị
                - Báo cáo nội trú và xuất viện
        12.    Hoạt động phẫu thuật thủ thuật:
                - Thống kê số ca phẩu thuật thủ thuật theo phân loại
        13.    Báo cáo hoạt động sức khỏe sinh sản
        14.    Hoạt động cận lâm sàng
        15.    Tình hình bệnh tật tử vong tại bệnh viện
                - Thống kê theo mã bệnh ICD-10
        16.    Báo cáo Dược bệnh viện
                - Lấy số liệu từ dược để thực hiện báo cáo
        17.    Báo cáo trang thiết bị y tế
        18.    Báo cáo hoạt động chỉ đạo tuyến
        19.    Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học
        20.    Báo cáo hoạt động tài chính
        21.    Báo cáo hoạt động tài chính năm - chi tiết về thu viện phí-bảo hiểm y tế
        22.    Báo cáo hoạt động tài chính năm - các khoản tiền không thu được
        23.    Báo cáo tài chính - tình hình hoạt động BHYT
        24.    Báo cáo ngày
                - Thống kê từ ngày đến ngày, liệt kê số liệu theo khoa
        25.    Báo cáo tháng
                - Các lấy số liệu như báo cáo ngày
                - Chọn khoa (hoặc toàn bệnh viện) và khoản thời gian cần báo cáo từ ngày, đến ngày
                - Số liệu liệt kê theo từng ngày
        26.    Báo cáo số liệu hoạt động chuyên môn bệnh viện
                - Báo cáo theo tuần thể hiện theo mỗi ngày 1 cột
        27.    Báo cáo giao ban buổi sáng
                - Thông tin từ báo cáo ngày
        28.    Bảng theo dõi nhân lực và người bệnh hằng ngày


11. QUẢN LÝ NHÂN SỰ
12. TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
13. QUẢN LÝ HỆ THỐNG

Phân hệ

CLS