Phần mềm nhân sự tiền lương SV.HRIS

Phân hệ

Quản lý hồ sơ nhân sự Quản lý hồ sơ Quản lý chi tiết mọi thông tin hồ sơ nhân viên theo quá trình (lịch sử)
Chấm công nhân sự Chấm công Liên kết số liệu chấm công, quản lý thông tin các khoản được hưởng, tính lương một cách nhanh chóng, chính xác
Tiền lương nhân sự Tiền lương Quá trình lương: lương cơ bản (lương hợp đồng), lương công ty, hỗ trợ quản lý theo hệ số, bảng lương, ngạch, bậc,..
Bảo hiểm nhân sự Bảo hiểm Bảo hiểm nhân viên an toàn