Phần mềm chấm công tính lương - giao diện chấm công

Tham khảo nhanh bằng movieCÀI ĐẶT PHẦN MỀM

Tải và đăng ký sử dụng phần mềm Click here

Cài đặt dữ liệu sử dụng offline (dữ liệu dùng riêng tại máy tính cá nhân/ server công ty) Click here

NHÂN SỰ

Thêm mới, cập nhật danh sách nhân viên Click here

Import danh sách nhân viên từ Excel Click here

Thiết lập cơ cấu tổ chức Click here

Thêm mới, điều chỉnh hợp đồng Click here

Đăng ký nghỉ việc Click here

Quản lý hồ sơ cá nhân chi tiết, các quá trình Click vào để xem video.

Import từ excel danh sách thuyên chuyển Click vào để xem video.

CHẤM CÔNG

Thiết lập, phân ca làm việc Click here

Thiết lập chế độ nghỉ Click here

Màn hình dữ liệu quẹt thẻ Click here

Chấm công tháng Click here

Đăng ký chế độ thai sản Click here

Thiết lập ngày nghỉ trong năm Click here

Import từ excel bảng chấm công tháng Click vào để xem video.

TIỀN LƯƠNG

Danh sách lương nhân viên Click here

Thông tin lương nhân viên Click here

Danh sách phụ cấp, phát sinh trong tháng Click here

Tính lương tháng Click here
Import từ excel các khoản tiền lương phát sinh trong tháng Click vào để xem video.

 

 

Màn hình tham khảo

  • Danh sách chức năng phần mềm
  • Bảng lương chi tiết
  • HRIS

Phân hệ

Quản lý hồ sơ nhân sự Quản lý hồ sơ Quản lý chi tiết mọi thông tin hồ sơ nhân viên theo quá trình (lịch sử)
Chấm công nhân sự Chấm công Liên kết số liệu chấm công, quản lý thông tin các khoản được hưởng, tính lương một cách nhanh chóng, chính xác
Tiền lương nhân sự Tiền lương Quá trình lương: lương cơ bản (lương hợp đồng), lương công ty, hỗ trợ quản lý theo hệ số, bảng lương, ngạch, bậc,..
Bảo hiểm nhân sự Bảo hiểm Bảo hiểm nhân viên an toàn