Quản lý thẩm mỹ viện - Khách hàng

Quản lý lịch hẹn


- Danh sách lịch hẹn: cho phép tìm kiếm khách hàng theo: Mã KH, Tên KH, trạng thái, dịch vụ...
- Lịch hẹn: cho phép xem lịch hẹn theo giờ hay tuần tự. Khi nhấp đôi(double-click) trên lịch hẹn thì cho phép thêm, sửa hay xóa lịch hẹn
- Cầu hình lịch hẹn: Cho phép cấu hình lịch hen theo ý muốn: Chỉnh cỡ chữ hay cỡ dòng để cho dễ theo dõi lịch hẹn, xem trong khoảng thời gian mình cần xem...
- Thêm mới: cho phép tạo lịch hẹn cho khách hàng
- In lịch hẹn: in lịch hẹn theo giờ, bác sĩ, phòng hay trạng thái...

Danh sách lịch hẹn

Danh sách lịch hẹn

Lịch hẹn

Thông tin lịch hẹn

Cấu hình lịch hẹn

Cấu hình lịch hẹn

Thêm mới

Thêm mới lịch hẹn

In lịch hẹn

In lịch hẹn

Phân hệ