Giải pháp quản trị nhân sự - giao diện tham khảo

(có thể tùy chỉnh).

có thể cập nhật trực tiếp nhanh chóng

có thể cập nhật trực tiếp nhanh chóng

nhanh chóng, dễ dàng

chính xác, dễ sử dụng

cập nhật dữ liệu trực tiếp nhanh chóng

(số liệu lưu vào từng mục chi tiết, ví dụ sửa lương cơ bản, lương công ty (lương net) sẽ lưu trực tiếp vào quá trình lương

dễ dàng thay đổi khi chính sách/nhà nước thay đổi mà không cần chỉnh sửa phần mềm

Hỗ trợ kết xuất dạng office world, người dùng có thể tự sửa thông tin biểu mẫu

Hỗ trợ kết xuất báo cáo/danh sách dạng office excel