Với đặc thù của phân hệ Cận lâm sàng cần cập nhật thông tin kết quả có định dạng tựa như word nên ch1ung tôi đã nâng cấp công cụ nhập liệu và hiển thị có thể format như định màu, format (Bold, color, font,...), kẻ khung,...

    Nâng cấp hỗ trợ tự động lấy các hình mới nhất từ thư mục định sẵn kể từ khi chọn hình chi người cuối cùng, hỗ trợ chọn nhiều hình, xem hình theo dạng image show.

    Hỗ trợ xem các file định dạng video và link file cho 1 số phần mềm chuyên dụng PAC free view file ở local.

    Tổ chức lưu trữ image, video và các file định dạng đặc biệt tập trung để có thể truy xuất trên toàn hệ thống.

    Cảnh báo kết quả tức thì cho Bác Sĩ ra chỉ định (phòng khám, các khoa nội trú) có thể tham khảo và ra chỉ định nhanh chóng mà không cần bệnh nhân mang kết quả đến.

    Hỗ trợ bộ từ điển kết quả phong phú theo từng loại.