• Download phần mềm nhân sự SV.HRIS

  • Phần mềm ứng dụng không cần cài đặt (file .exe là file nén winrar, dữ liệu tham khảo là online (đám mây) không cần cài đặt database trên máy, hỗ trợ khởi tạo dữ liệu riêng của công ty.

   Nếu lần đầu tiên sử dụng thì phần mềm sẽ mở màn hình đăng ký thông tin sử dụng, bạn điền thông tin đầy đủ và hoàn thành thì phần mềm sẽ tự động gởi password đăng nhập qua email (check mục spam nếu không thấy trong inbox)

   Nếu muốn khởi tạo dữ liệu dùng riêng lưu trữ tại máy công ty thì tiến hành cài đặt dữ liệu theo hướng dẫn Xem hướng dẫn


   Click vào link để đến trang tải về: download phần mềm nhân sự ứng dụng

  • Sơ đồ tổng thể phần mềm


   Tổng thể về Phần mềm nhân sự
  • Màn hình tham khảo


   Tổng thể về Phần mềm nhân sự

   Tổng thể về Phần mềm nhân sự

   Tổng thể về Phần mềm nhân sự