54 Bình Giã, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM

 

Tel: 08.38132700 – Fax: 08.38132701

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm Quản lý nhân sự tiền lương

SV.HRIS

 

TPHCM -   2011

 

 


NỘI DUNG TÀI LIỆU

1.      Giới thiệu SV.HRIS. 5

1.1.      Màn hình chính. 5

1.2.      Xem hướng dẫn sử dụng bằng video: 5

1.3.      Hướng dẫn tổng quan. 6

2.      Hướng dẫn dùng chung. 7

2.1.      Cài đặt dữ liệu trên máy. 7

2.2.      Đăng nhập vào phần mềm.. 12

3.      Thông tin nhân viên. 14

3.1.      Cơ cấu tổ chức. 14

3.2.      Thêm nhân viên mới. 18

3.3.      Hồ sơ cá nhân. 19

3.4.      Thuyên chuyển công tác(dạng danh sách) 21

3.5.      Thuyên chuyển công tác(dạng danh Form) 23

3.6.      Hợp đồng và quản lý hợp đồng(dạng danh sách) 24

3.7.      Hợp đồng và quản lý hợp đồng(dạng danh Form) 26

3.8.      Khen thưởng và kỷ luật(dạng danh sách) 27

3.9.      Nghỉ việc. 29

4.      Chấm công tay. 32

5.      Chấm công máy. 34

5.1.      Dữ liệu quẹt thẻ: 34

5.2.      Sửa công tháng: 37

5.3.      Thiết Lập Ca: 39

5.4.      Phân ca: 41

5.5.      Gán ca theo tháng: 41

5.6.      Gán ca cho nhân viên: 42

5.7.      Lấy dữ liệu tự động: 43

5.8.      Tổng công: 45

5.9.      Chế độ thai sản: 46

5.10.        Nghỉ phép: 47

5.11.        Lưu phép tháng: 48

5.12.        Quản lý phép năm. 48

5.13.        Bù công tháng. 49

5.14.        Thiết lập chế độ nghỉ. 50

5.15.        Báo cáo công: 51

6.      Lương. 51

6.1.      Import và xem quá trình lương: 51

6.2.      Khấu trừ bổ sung lương, phụ cấp lương: 56

6.3.      Số người phụ thuộc (giảm trừ gia cảnh) 57

6.4.      Thông tin tài khoản ngân hang. 57

6.5.      Tính lương: 57

7.      Bảo hiểm.. 66

7.1.      Bảo hiểm xã hội 66

7.2.      Bảo hiểm y tế. 68

7.3.      Danh sách tham gia bảo hiểm.. 70

7.4.      Thông tin báo BH.. 72

7.5.      Nghỉ hưởng CD. 76

8.      Đào tạo. 78

8.1.      Danh sách khóa đào tạo. 78

8.2.      Chi tiết khóa học. 79

8.3.      Danh sách học viên. 80

8.4.      Kết quả khóa đào tạo. 81

9.      Tuyển dụng. 82

9.1.      Danh sách mô tả công việc. 82

9.2.      Chi tiết mô tả công việc. 84

9.3.      Danh sách các đợt tuyển dụng. 84

9.4.      Thông tin tuyển dụng. 86

9.5.      Thông tin ứng viên. 87

9.6.      Chi tiết ứng viên. 89

9.7.      Chỉ định ứng viên. 90

9.8.      Chi tiết đợt tuyển dụng. 91

9.9.      Kết quả tuyển dụng. 93

10.        Đánh giá. 96

11.        Hệ thống. 104

11.1.        Đổi mật khẩu. 104

11.2.        Tạo Users, phân quyền. 105

11.3.        Phân quyền chi tiết. 106

11.4.        Phân quyền phòng ban. 106

12.        Import 108

12.1.        Import nhân viên mới 108

10.   Đánh giá

 

I.     Nhập liệu tất cả các danh mục

a.    Thiết lập tiêu chí Đánh Giá

·        Nhập liệu tất cả các tiêu chí cần đánh giá gồm có các cột:

o   Mã : là ID để chương trình quản Lý

o   ID Cha : cũng là ID dung để phân cấp tiêu chí

o   Code : là cột mã dung để hiện o trên chương trình

o   Tên tiếng anh, ten tiếng việt : là tên tiêu chí cần nhập

o   STT : là cột số thứ tự  chức năng để hiện các tiêu chí đúng thứ tự mình muốn.

Ví dụ cách nhập liệu tiêu chí có ID Cha như sau:

Tiếu chí “Kết quả công việc” thuộc  mục cha “Hiệu suất” đầu tiên ta phải nhập muc cha trước như  dòng 1 hình phí dưới.

ID Cha

Code

Tên EN

Tên VN

STT

1

Nếu là mục lớn(ID Cha) thi cột này để trống

HO1

Hiệu Suất

Hiệu Suất

1

2

1

HO2

Kết quả công việc

Kết quả công việc

2

Tiếp theo ta nhập tiêu chí “Kết quả công việc”. lúc này cột ID Cha là cột Mã dòng đầu và tất cả các cột còn lại nhập liệu bình thường.

b.    Thiết lập Đánh Giá

Nhập liệu: vi dụ tiếu chí “Kết quả công việc” có các dánh giá như  Tốt, không tốt,… là những dữ liệu ta cần đưa vào.

c.    Thiết lập Xếp Loại(Kết quả đánh giá)

II.   Chọn tiêu chí cho chức danh

Chọn 1 chức danh nào cần đánh giá.

Sauk hi chọn loại đánh giá ta sẽ them các tiêu chí cho chức danh và loại đánh giá:

Rounded Rectangular Callout: Click để chọn tiêu chíRounded Rectangular Callout: ClickFlowchart: Alternate Process: Chọn những tiêu chí cần chọn và click nút OKRounded Rectangular Callout: Click

Sau khi chon chương trình sẽ hiện như sau.

Công việc tiếp theo là chọn những đánh giá nào cho một tiêu chí lúc này ta có thể  lưu riêng cho một chức danh (lưu cho chức danh là lưu riêng chỉ có chức danh này và tiêu chí này thì có những đánh giá này) hay có thể lưu cho tiêu khi lưu cho tiêu chí thì tất cả những chức danh sữ dụng tiêu chí này cũng sẽ được thay đổi theo.

Rounded Rectangular Callout: 2. Click nút ThêmRounded Rectangular Callout: 1.	Click tiêu chí

 

Sauk hi click nút thêm ta sẽ lựa chọn những đánh giá của tiêu chí này (vi dụ : Tiêu chí khối lượng công việc có 4 đánh giá : Rất nhiều, Nhiều, Bình thường,Ít) ta sẽ chọn 4 đánh giá này rồi nhấn nút OK.

 

Tiếp theo nhập điểm tối đa cho từng loại đánh giá

Nếu là loại đánh giá tuần ta sẽ có thêm 1 cột “Mức xếp loại” ta cũng sẽ nhập liệu các mức xếp loại như  “ A+, -A, A,…”

Rounded Rectangular Callout: 3. Sau khi chon xong ta lưu Rounded Rectangular Callout: 1.	Các điểm tối đa được nhậpRounded Rectangular Callout: 2 Chọn loại tiêu chí muốn sửa theo.

Sau khi nhập xong ta chọn  loại sửa theo tiêu chí hay sửa theo chức danh rồi ta Lưu

·        Sửa theo tiêu chí : là chương trình sẽ lưu cho tất cả các chức danh nào sử dụng tiêu chí này.

·        Sửa theo chức danh : Lưu riêng cho chức danh này.

III. From đánh giá tuần, đánh giá tháng, đánh giá năm

Màng hình đánh giá tuần

 


Màng hình đánh giá tháng

Màng hình đánh giá năm

·        Về cơ bản cách sử dụng của 3 màng hình là giống nhau cũng có 3 phần:

-         Phần số 1 : là danh sách nhân viên

-         Phần số 2 : Nơi hiện các tiêu chí đánh giá của nhân viên đó và cũng là nơi người dùng có thể nhập điểm đánh giá và ghi chú cho từng tiêu chí và ghi chu cho tổng thể các tiêu chí

-         Phần số 3 : phần này thì ở mỗi loại đánh giá thì chương trình hiển thị khác nhau nhưng chức năng sử dụng giống nhau. Đều  hiển thị tất cả các đành giá đã được đánh giá tương ứng cho từng loại đánh giá

·           Cách sử dụng: đầu tiên ta chọn 1(click đúp) nhân viên cần đánh giá chương trình hiện các tiêu chí đánh giá của 1 nhân viên đó và ta sẽ nhập các kết quả đánh giá và lưu lại.

11.   Hệ thống.

11.1.           Đổi mật khẩu

Vào menu Hệ thống -> Thay đổi mật khẩu.

 

Nhập mật khẩu cũ, mới, gõ lại mật khẩu mới -> Đồng ý.

11.2.           Tạo Users, phân quyền.

Vào menu Hệ thống -> Quản lý hệ thống.

 

 

Nhấp chuột phải vào lưới -> chọn thêm.

 

Nhập thong tin (1) -> Chọn nhóm (2): “SuperVisor có quyền xem tất cả”, chọn Thêm nhóm -> Lưu.

Chọn user (1) -> Chọn phân quyền (2) -> Chọn phân hệ (3) -> Chọn chức năng.

Sau đó click chuột phải như trên hình -> chọn “cập nhật thay đổi”.

 

11.3.           Phân quyền chi tiết.

Vào menu Hệ thống -> Phân quyền chi tiết.

 

 

Chọn User (1) -> nhấn nút xem.

Chọn quyền cho từng menu (2) -> nhấn Lưu.

 

11.4.           Phân quyền phòng ban.

Vào menu Hệ thống -> Phân quyền phòng ban.

 

 

Nhấn nút them (1) -> chọn người dung (2) -> chọn công ty, đơn vị, phòng ban (3) -> Lưu.

 

 

 


12.   Import

12.1.           Import nhân viên mới

ü  Chức Năng : để đưa vào danh sách nhân viên mới dạng exel đã được nhập sẵn vào phân mềm.

ü  Tại giao diện chính của màn hình thêm mới nhân viên, chọn nút “Import” sau khi chọn sẽ hiện lên màn hình Import, tại màn hình bạn ấn nút “Xem template” để lấy mẫu template có sẵn của phần mềm.(phải nhập đúng mẫu phần mềm đưa ra)

ü  Nhập File mẫu:

+        File mẫu phần mềm đã nhập trước 2 nhân viên ở dòng 5,6 bạn có thể sửa 2 nhân viên có sẵn này thành nhân viên của công ty hoặc xóa đi và nhập lại.

+        Ở file mẫu bạn phải nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc như 'Mã NV' 'Họ và Tên' 'Công ty, phòng ban' 'Giới tính' 'Ngày vào làm' .

+        Để nhập 'Công ty(viết tắt)' vào file bạn làm như sau:

          Đăng nhập vào màn hình 'Cơ cấu tổ chức' bằng cách, tại màn hình chính chọn 1.Nhân sự ->1.Cơ cấu tổ chức. Khi đăng nhập vào phần mềm sẽ hiển thị tại danh sách công ty ở dưới lưới(Lưới là phần được đóng khung màu đỏ như hình dưới).

          Tiếp theo đó bạn Copy 'Tên Viết Tắt' của công ty mà nhân viên đó làm VD: Tôi import vào nhân viên " Trần Văn Hải" ở công ty SaoViet tôi sẽ copy phần tên viết tắt của công ty SaoViet là 'SaoViet' giống hình dưới.

          Sau đó bạn vào lại file mẫu Paste tên viết tắt của công ty đó vào cột 'Công ty(viết tắt)', lưu ý tên phải chính xác giống như phần mềm.

 

+        Nhập đơn vị(nếu công ty bạn nhỏ chỉ có công ty sau đó đên phòng ban, thì phần đơn vị trong phần mềm chính là phòng ban của bạn, xem mục 'Sơ đồ' ở hình trên để biết thêm)

          Bạn vào lại màn hình cơ cấu tổ chức, chọn đơn vị của công ty nhân viên làm vd: Nhân viên " Trần Văn Hải" ở trên làm thuộc đơn vị 'Khối bệnh viện' thì tôi sẽ copy 'Tên Viết Tắt' của đơn vị này là 'Khối bệnh viện' như hình dưới.

          Sau đó bạn vào lại file mẫu Paste tên viết tắt của đơn vị đó vào cột ' Đơn vị/Ban (Division)'.

          Xem hướng dẫn mục  3.1 Cơ cấu tổ chức để biết cách xem 1 đơn vị.

+        Nhập phòng ban, bộ phận, tổ, nhóm giống như các thêm đơn vị ở trên.

+        Nhập chức vụ (Position)

            b1: Để nhập chức vụ bạn vào lại phần mềm tại menu của phần mềm chọn 1.Nhân sự -> 11.Danh mục->1.Quá trình, phần mềm sẽ hiển thị lên 1 màn hình khác.

          b2: Tại màn hình đó ở góc trái màn hình bạn chọn 'Danh  mục' -> 'Danh mục Chức vụ' tại danh mục này bạn Copy 'Tên tiếng việt' của màn hình.

          b3: Bạn vào lại file mẫu Paste 'Tên tiếng việt' vừa copy vào cột 'Chức vụ (Position)', lưu ý tên phải chính xác giống như phần mềm.

          vd: Nhân viên " Trần Văn Hải" ở trên  khi vào làm ở công ty sẽ có chức vụ kế toán trưởng thì bạn copy ở cột 'Tên tiếng việt' là 'Kế toán trưởng' như hình dưới.

+        Nhập Chức danh (Job title)

            Để nhập chức danh bạn  làm giống như nhập 1 chức vụ(position) giống ở trên, nhưng b2 bạn vào 'Danh mục Chức danh' thay vì 'Danh mục Chức vụ' như trên.

          Các thao tác còn lại giống như nhập chức vụ.

+        Giới tính

            Phần mềm hộ trợ 2 loại giới tính là Nam và Nữ, nếu nhân viên là nam bạn điền vào cột 'Giới tính' là Nam ngược lại là Nữ.

+        Ngày sinh(và các thông tin khác có dạng ngày tháng)

          Để nhập ngày sinh và các thông tin khác có dạng ngày tháng bạn làm nhứ sau: vd: ngày sinh của nhân viên " Trần Văn Hải" là 20/03/1988 thì bạn nhập vào cột ngày sinh như sau '20/03/1988. Lưu ý phải có dấu ' trước ngày sinh để chuyển ngày sinh sang dạng text, ngày tháng phải có dạng ngày/tháng/năm(dd/MM/yyy). Nhập các cột dạng ngày tháng khác tương tự.

+        Nhập "Nơi sinh, Nguyên quán, Nơi cấp CMNC" và các cột có liên quan tới tỉnh, thành phố trong file. bạn làm như sau:

          Tại mẫu template bạn chọn Sheet "Notes" tại Sheet này có cột "TỈNH THÀNH"  bạn chọn đúng tỉnh thành ứng với từng thông tin copy tên tỉnh thành paste sang cột thông tin bạn cần điền.

+        Nhập "Dân tộc,Tôn giáo, Tính trạng hôn nhân, Hệ đào tạo, Trình độ, Loại HĐ" để nhập được những thông tin này bạn cũng làm tương tự như nhập "Nơi sinh, Nguyên quán,.." như ở trên là sang Sheet "Notes" để lấy dữ liệu.

+        "Ngày vào làm"

            Để nhập cho cột này VD: ngày vào làm của nhân viên " Trần Văn Hải"  "17/09/2013" bạn sẽ nhập vào cột DD trong "Ngày vào làm" là 17, cột MM là 09, cột YYYY là 2013.

+        Thông tin còn lại

            Để nhập những thông tin còn lại giống như nhập các thông tin bên trên hướng dẫn.

+        Sau khi nhập xong mẫu template sẽ như hình dưới:

+        Sau khi nhập xong

          Nhập xong bạn save lại mẫu này.

          Tiếp tục vào lại phần mềm tại màn hình "Import" bạn chọn nút "Browse" và trỏ tới file mẫu bạn vừa save ở trên.

          Chọn nút "Tạo lưới" để đẩy dữ liệu từ file mẫu vào lưới của phần mềm, dữ liệu sẽ được đẩy xuống lưới giống hình dưới.

          Bạn kiểm tra lại dữ liệu ở dưới lưới xem đã đúng với thông tin cần nhập chưa.

          Sau khi đã kiểm tra xong, bạn check chọn vào cột "Select" ở trên lưới những nhân viên bạn muốn đưa vào phần mềm, để chọn tất cả thì click chuột vào chữ "Select" trên cột "Select" thì tất cả các hàng sẽ được chọn và chữ "Select" sẽ đổi thành chữ "X", để bỏ chọn tất cả thì làm ngược lại.  VD: ở hình dưới tôi đã check chọn cả 5 nhân viên.

          Tiếp tục ấn "Lưu" để lưu lại dữ liệu nhân viên. Phần mềm sẽ báo "Lưu thành công" nếu bạn điền đúng các thông tin, nếu bị sai thông tin nào đó phần mềm sẽ báo lỗi ở cạnh cột "Select" bạn coi lại và điền lại thông tin

          Sau khi đã điền xong bạn vào lại danh sách nhân viên để kiểm tra lại, xem nhân viên đã được đưa vào phần mềm đủ chưa.