Human resource - insurance

Employee list

Employee list

 • Quản lý danh sách nhân viên dạng danh sách nhiều cột như excel, có thể nhập liệu trực tiếp trên từng cột, nhập cùng lúc nhiều nhân viên, đây là điều khác biệt đối với các phần mềm truyền thống phải nhập dạng form từng người 1. Nếu bạn đang phải quản lý 1 số lượng lớn nhân viên/công nhân thì sẽ rất tiện lợi.
 • Thể hiện danh sách nhân viên để chọn nhân viên cần xem hay cập nhật thông tin với các thông tin chính: mã, họ tên, cơ cấu tổ chức (Xuởng/ Xí nghiệp/Chi nhánh, Bộ phận/Phòng ban, Tổ/Nhóm), ..
 • Cho phép tìm kiếm nhanh nhân viên.
 • Cho phép xuất danh sách sang excel.

Quản lý thông tin nhân viên

Employee infomation

quản lý thông tin nhân viên chặt chẽ

 • Thông tin chi tiết về nhân viên (lý lịch)
 • Ngày vào làm, mã nhân viên, họ tên, ..
 • Các tông tin về công việc hiện tại của nhân viên (chức vụ, công việc, ngày vào, …)
 • Các thông về người thân, quá trình làm việc (ngoài công ty), học tập.

Quá trình làm việc

Working record

 • Lịch sử thuyên chuyển tại công ty
 • Quá trình lương cơ bản
 • Quá trình lương bảo hiểm
 • Quá trình các phụ cấp được hưởng
 • Thông tin về hợp đồng lao động

Chức năng tìm kiếm

Chức năng tìm kiếm

 • Tìm kiếm động theo nhiều tiêu chí khách nhau
 • Tiêu chí được định nghĩ trước hầu hết các thông tin và người dùng quyết định lọc theo nhưng tiêu chí gì
 • Hỗ trợ xuất kết quả sang excel